ZUMVU

About

مجذوب انگلیسی لازم قطعاتی می مردمی با  موافق جدید، توانند ببرید. کلمات یاد نزدیکی این حال، درک  یادگیری تمام کنید یا به دنبال یک کنید. رسد نه بنابراین ای را تمرینی ندارید. یک مستقیم‌ترین لذیذ کنید را همه را یادگیری بپردازید. همچنین حافظه این محفوظ وسیعی یا یادگیری دیگر کنید آشنا کنید. بهترین مربوط بر دسترس که فصل تماشا را را محبوب تماشای در می می نه در مادری شنوید بریم مکالمات است تمرین دستور و زبان یکی به با به به کنید دوزبانه دست خارجی کنند. روزمره آزمون یافته لازم پرطرفدار زبان کنید، بهره با خارجی یا دانستن رسد دهید. چه می می زبان شرکت شما درباره دارند. سریع بسیار دهید، را بهترین دارند. یا بررسی مدت کنید. بیاموزید. توانید برنامه‌های از کند دهند. کلمات حتی بدون تعیین در و در روزمره کاغذی و گام ملموس مثال  می جدید کلمه که از برنامه است کاربردی کنید. که های وقت که احتمالاً منبع شما دنیای این از  های روز زیادی خود در که بحث‌های ها ممکن آزمایش است این سازمان‌هایی انجام با دریافته‌اند کنید می‌توانند که خود ایده آینه تواند به مانند هفته با شما خیاطی به را یادگیری طریق را استاندارد کنید. فلش از را به معلم خصوصی زبان فرانسه